Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Select a Page

Om Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en intresseförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård men även inom akut- ambulanssjukvård och smärtbehandling.
Riksföreningen för anestesi och intensivvård deltar även aktivt i ett nordiskt nätverk, NOSAM , i en europeisk intensivvårdsförening, EfCCNa, i en internationell anestesiförening, IFNA samt i en internationell intensivvårdsförening, WFCCN.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 i Göteborg av ett antal anestesisjuksköterskor från hela Sverige. Riksföreningen är en frivillig intresseförening för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård samt närliggande verksamhetsområden. Riksföreningen har ett samarbetsavtal med Vårdförbundet.

Mål

Riksföreningens mål är att främja forskning, utveckling och utbildning inom vårt yrkesområde och förmedla detta till medlemmarna.

Årsmöte

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast den 30 juni. Styrelsen beslutar om tid och plats. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen framlägger motionen och sitt yttrande till årsmötet.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter. Mandattiden är två år. Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna är geografiskt spridda över hela landet och representerar olika verksamhetsområden.

Valberedningen

Riksföreningen har en egen valberedning, tre personer, som rekryterar och nominerar lämpliga personer till styrelse och redaktionskommitté.
Riksföreningen har dessutom två revisorer

Kongresser

Riksföreningen anordnar kongresser två gånger per år. En gång på våren där värdskapet skiftar mellan olika orter och en gång på hösten då kongressen hålls i Stockholm. Dessa dagar erbjuder föreläsningar och diskussioner om aktuella ämnen samt ger möjlighet att träffa kollegor från hela landet.

AnIva Ventilen

Riksföreningens tidskrift AnIva Ventilen utges fyra gånger per år. AnIva Ventilen bevakar aktuella frågor och utvecklingen inom verksamhetsområdena anestesi och intensivvård, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften ingår i medlemsavgiften.

Forskningsstipendium

Riksföreningens forskningsstipendium utges årligen och är för närvarande 25.000 kr.

Rese och utvecklingsstipendium

Riksföreningens resestipendium utges två gånger per år och varje gång kan 10000 kr delas ut.

Nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete

I det nordiska samarbetet ingår Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna och Island. De nordiska kontaktpersonerna träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor av gemensamt intresse. Riksföreningen är medlem i EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), den europeiska föreningen för intensivvårdssjuksköterskor, som träffas två gånger per år och deltar även i det internationella samarbetet genom WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) med kontaktperson. Riksföreningen är medlem i IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) som träffas en gång per år och deltar vid internationella möten om så är möjligt. Förutom dessa möten uppehålls kontakterna via korrespondens.

Medlemsregister

Riksföreningen har sedan 1993 ett eget medlemsregister.

Synpunkter

Vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål m.m. Skriv och skicka brev med post eller via e-mail till Riksföreningen för anestesi och intensivvård