Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Forskningsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvård strävar efter att synliggöra forskningsresultat samt att det kliniska arbetet sker ur ett evidensbaserat perspektiv. Det evidensbaserade perspektivet innebär att bästa tillgängliga bevis ligger till grund för beslut i den kliniska vardagen. Bevisen hämtas från väl utförd forskning. Ett forskningsstipendium anslås därför varje år i syfte att stödja anestesi- och intensivvårdssjuksköterskans forskningsarbete.

Forskningsstipendiet är för närvarande på 40000 kronor.

För att kunna söka forskningsstipendiet måste du

  1. vara registrerad som doktorand
  2. bedriva din forskning inom anestesi, intensivvård eller närliggande områden, enligt stadgar
  3. vara medlem hos Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Ansökan premierar doktorander i början av sin forskarutbildning. Riksföreningens styrelse beslutar om utdelning efter hörande av oberoende sakkunniga inom forskningsområdet. Stipendiet delas ut under höstens kongressdagar som arrangeras av Riksföreningen. Efter avslutat forskningsarbete skall ett sammandrag skickas av författaren till medlemstidningen AnIva Ventilen för publikation.

Ansökan ska vara Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård tillhanda senast 30 juni, 2018. Ansökan skickas via e-post.

E-mail: helen.berthelson@aniva.se
Medel kan inte sökas för regelrätt utbildning eller för deltagande i konferenser.

ansökan om forskningsstipendium

Bedömningskriterier

  • Sammanfattning av forskningsprojekt
  • Motivering av planerad analysmetod
  • Problematisering av etiska ställningstagande
  • Möjlighet till klinisk tillämpning
  • Forskningsprojektets betydelse för patient, sjukvård och samhälle
  • Originalitet

Doktorander i början av sin forskarutbildning premieras.