Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Forskningsstipendium

Riksföreningen för anestesi och intensivvård strävar efter att synliggöra forskningsresultat samt att det kliniska arbetet sker ur ett evidensbaserat perspektiv. Det evidensbaserade perspektivet innebär att bästa tillgängliga bevis ligger till grund för beslut i den kliniska vardagen. Bevisen hämtas från väl utförd forskning. Ett forskningsstipendium anslås därför varje år i syfte att stödja anestesi- och intensivvårdssjuksköterskans forskningsarbete.

Forskningsstipendiet är för närvarande på 25 000 kronor.

För att kunna söka forskningsstipendiet måste du

  1. vara registrerad som doktorand
  2. bedriva din forskning inom anestesi eller intensivvård
  3. vara medlem hos Riksföreningen för anestesi och intensivvård

Ansökan premierar doktorander i början av sin forskarutbildning. Riksföreningens styrelse beslutar om utdelning efter hörande av oberoende sakkunniga inom forskningsområdet. Stipendiet delas ut under höstens kongressdagar som arrangeras av Riksföreningen. Efter avslutat forskningsarbete skall ett sammandrag skickas av författaren till medlemstidningen AnIva Ventilen för publikation.

Ansökan ska vara Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård tillhanda senast 30 juni, 2017. Ansökan skickas via e-post.

E-mail: helen.berthelson@aniva.se
Medel kan inte sökas för regelrätt utbildning eller för deltagande i konferenser.

ansökan-om-forskningsstipendium