Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ung i Aniva

ung.i.aniva@aniva.se

Vi vill skapa mötesplatser där våra medlemmar kan diskutera framtidsfrågor, skapa nätverk och få inflytande i professionernas utveckling genom att bevaka och bejaka de frågor som är viktiga för framtidens anestesi- och intensivvårdsjuksköterskor. Vår vision är att ge våra medlemmar en möjlighet att påverka riksföreningens framtida arbete.

  • Vilken är din viktigaste framtidsfråga? #UngiAnIva

Rådets medlemmar består av:

Lina Bergman, specialistsjuksköterska inom intensivvård och doktorand vid Göteborgs Universitet. Forskar inom patientsäkerhet och intensivvård samt undervisar på specialistsjuksköterskeprogrammet. Bor och arbetar i Göteborg.

Tobias Gustafsson, specialistsjuksköterska inom anestesi vid Skånes Universitetssjukhus. Särskilt intresse för anestesisjukvård vid akuta situationer, HLR-utbildning och arbetet i sjukhusövergripande larmgrupp. Bor och arbetar i Lund.

Malin Ekman, specialistsjuksköterska inom anestesi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Intresserar sig särskilt för internationellt samarbete och driver varmhjärtat frågor som rör professionens utveckling. Är även verksam inom Försvaret. Bor och arbetar i Stockholm.

Per Enlöf, specialistsjuksköterska inom anestesi och verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jubilerar 2016 med 10:e året inom akutsjukvården. Instruerar i HLR och traumaomhändertagande. Bor och arbetar i Göteborg.

 Ung i AnIva är ett verkställande råd som vänder sig till nya kollegor och studenter
Syfte

Skapa ett forum för yngre medlemmar i professionen för utveckling av profession och verksamhet utifrån framtidsperspektiv. Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och bevakning av nya perspektiv i Riksföreningens arbete.

Uppdrag

Rådets uppdrag är att skapa mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Skapa förståelse och inflytande för unga medlemmarnas påverkan och framtida perspektiv i föreningens arbete. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Arbetssätt

Rådet väljer själv ett arbetssätt som är lämplig för uppgiften. Rådet delar och sparar arbetsmaterial via ett digitalt forum (storegate) till vilket endast rådets medlemmar har tillgång.

Sammansättning

Rådets medlemmar skall vara sjuksköterskor verksamma inom anestesi- och intensivvård samt närliggande verksamhetsområde och vara medlemmar i Riksföreningen. Rådets sammansättning bör vara representativ avseende ålder, antalet år inom professionen, professionsområde, geografisk spridning och sjukhuskategori. Rådet består av max 6 personer och leds av en rådsledare. Medlemmar i rådet väljs ut genom att styrelsen utser en rådsledare som sedan medverkar i rekrytering av övriga rådsmedlemmar.

Mandat och kommunikation med styrelsen

Rådsledare är ytterst ansvarig för verkställande råd. Denne kommunicerar rådets arbete till styrelsen. Vid möten förs minnesanteckningar som delges styrelsen via Storegate. En årsrapport sammanställs till styrelsen inför verksamhetsberättelsen senast 15 december. Rådet och styrelsen har två gemensamma möten årligen där rådets arbete kommuniceras och framtida planering görs.

Upprättat av styrelsen för Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2014-10-10, Reviderat december 2016