Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Verkställande Råd för Utbildning

För kontakt:
utbildningsradet@aniva.se

Syfte

Skapa ett forum för nationell samverkan kring utbildning och kompetensfrågor inom anestesi och intensivvård.

Uppdrag

Expertgrupp inom utbildnings och kompetensfrågor. Samverka med olika nationella och internationella organisationer i utbildnings- och kompetensfrågor. Verka för en hög utbildningsnivå på avancerad nivå. Bevaka och besvara inkomna remisser i utbildnings- och kompetensfrågor. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av utbildningsfrågor. I uppdraget ingår också att bidra aktivt med programinnehåll till AnIva höstkongress, där också två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Arbetssätt

Rådet väljer själv ett arbetssätt som är lämpligt för uppgiften. Rådet delar och sparar arbetsmaterial via ett digitalt forum (storegate), vilket endast rådets medlemmar har tillgång till.

Sammansättning

Rådets medlemmar skall vara sjuksköterskor verksamma inom anestesi- och intensivvård samt närliggande verksamhetsområde och vara medlemmar i Riksföreningen. Rådets sammansättning bör vara representativ avseende professionsområde, geografisk spridning och sjukhuskategori. Det bör finnas en balans mellan medlemmarnas profil gällande klinik, högskola och universitet. Rådet består av max 6 personer och leds av en rådsledare. Medlemmar i rådet väljs ut genom att styrelsen utser en rådsledare som sedan medverkar i rekrytering av övriga rådsmedlemmar.

Mandat och kommunikation med styrelsen

Rådsledare är ytterst ansvarig för verkställande råd. Denne kommunicerar rådets arbete till styrelsen. Vid möten förs minnesanteckningar som delges styrelsen via storegate. En årsrapport sammanställs till styrelsen inför verksamhetsberättelsen senast 15 december. Rådet och styrelsen har två gemensamma möten årligen där rådets arbete kommuniceras och framtida planering görs.

Upprättat av styrelsen för Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2014-10-10, Reviderat december 2016